ޔުޔާއޯ ރެއަޔޮން ނިއުމެޓިކް ކޮމްޕޮނެންޓްސް ކޯ ލިމިޓެޑެވެ.
Choose Your Country/Region

ސާވިސް ލައިން:

+86-18258773126 އެވެ
ނިއުމެޓިކް-ފިޓިންގސް އެވެ
ނިއުމެޓިކް-މެޓަލް-ފިޓިންގސް އެވެ
އެއަރ-ބްލޯ-ގަންސްޓިއުބް-ސީރީޒް
0502ބެނާރ
1
2
3
4
ސައިލެންސަރުތައް

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ނިއުމެޓިކް އެކްސެސަރީޒް އުފައްދާ ފެކްޓްރީއެކެވެ

ކަސްޓަމަރަށްޓަކައި، އަޅުގަނޑުމެން ތިޔަބޭފުޅުންނަށް ކޮމިޓްމަންޓް، އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް ފުރިހަމަ ހިތުން ތިޔަބޭފުޅުންނަށް ޚިދުމަތް ދެނީ، އަދި ތިޔަބޭފުޅުންގެ އެންމެ ރަނގަޅު، ސްޓޭބަލް އަދި އިތުބާރު ހުރި ސަޕްލައި ޕާޓަރަކަށް ވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަނީ. 
ސްޕީޑް ކޮންޓްރޯލަރެވެ
މައިގަނޑު އުފެއްދުންތައް
އެމްޕީވައި ވައި އެއަރ ފިޓިންގ

އިތުރަށް ދަސްކުރައްވާށެވެ

ރޯ މެޓީރިއަލް - ކިއު
        އަޅުގަނޑުމެން ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލް ކުރަނީ ރޯ މެޓީރިއަލް އިން.59# ސީޔޫ އިންތިޒާރު ކުރަނީ ބްލެންކިންގ އަށް، އަދި ނިއުމެޓިކް ސިސްޓަމްގައި ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ރީތި ކަނެކްޓަރތަކަށް ވާން އިންތިޒާރު ކުރަމުންނެވެ.
ޕްލާސްޓިކް މެޓީރިއަލް އެވެ
ޕްލާސްޓިކް އުފެއްދުންތަކަށް ބޭނުންވާ މެޓީރިއަލް.ޕީޔޫ، ޕީއޭ، ޕީއީ ހޮޅި ހުރިހާ ވެސް އުފައްދަނީ އާ އަދި ސާފު މެޓީރިއަލް އާއި އެކު، ވެސް ފިޓިންގްސްގެ ޕްލާސްޓިކް ބޮޑީ އަށް ވެސް، އަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ އާ މެޓީރިއަލް އެއް އެޑޮޕްޓް ކުރަން.
ސީއެންސީ މެޝިން
ސީއެންސީ މެޝިންތަކުން، އަޅުގަނޑުމެންގެ މޮޅު ޓެކްނިކަލް މަސައްކަތްތެރިންނާއެކު، ދެން ތެރެޑް ސްޓޭންޑަރޑް އުފައްދައި، އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮސެސްގެ ތެރޭގައި އުފެއްދުންތަކުގެ ފެންވަރު ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭނެ.
 ޕްލާސްޓިކް އެކްސްޓްރޫޑިންގ މަހީންސް
އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތުގައި 10pcs އަށް ވުރެ ގިނަ ޕްލާސްޓިކް އެކްސްޓްރޫޑިންގ މެޝިންތައް، ޕީޔޫ، ޕީއޭ، ޕީއީ އަށް އަދި ބްރޭޑްޑް ޓިއުބް އަށް މެޝިންތައް ހުރެއެވެ.ހޮޅީގައި ހުންނަ އޯޑަރުތަކުން، އޯއީއެމްގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އެވެ.
ފިޓިންގސް އަށް ޓެސްޓްކުރާ މެޝިން
މި ފިޓިންގްސް ބޭނުންކުރަނީ އޮޓޯ މެޝިންތަކާއި، އެއަރ ލީކޭޖް ޓެސްޓާއި ޕްރެޝަރ މެއިންޓެއިން ޓެސްޓަށް ވަރަށް މުހިންމު ކަންކަމެވެ.އަޅުގަނޑުމެން 5 ޓެސްޓް މެޝިން ހަދައިގެން ފިޓިންގސް އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް ޓެސްޓް ކުރިން.މިސާލަކަށް އެމްއެންއެސްއީ އަޅުގަނޑުމެން ޓެސްޓް ތްރޫޓް ހާފް ފިނިޝްޑް ޕްރޮޑަކްޓްސް، ސްޕީޑް ރެގިއުލޭޓް ކުރުމުގެ ފަންކްޝަންގެ ސަބަބުން. 
ޓިއުބިންގ އަށް ޓެސްޓްކުރާ މެޝިން
އިންޑަސްޓްރިއަލް އޮޓޮމޭޝަން އަށް ވެސް މުހިންމު ބައެއް ކަމަށްވާ ހޮޅިތަކާ ބެހޭ ގޮތުން.އަޅުގަނޑުމެން ހަމައެކަނި މެޓީރިއަލް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމެއް ނޫން، ޓެސްޓިންގ ވެސް ހަދަނީ ހޮޅިތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކޮލިޓީއެއް ކަށަވަރު ކުރުމަށް. 
ރެއަޔަން ނިއުމެޓިކް |ނިއުސް ސެންޓަރެވެ
ކުއިކް ކަނެކްޓް ނިއުމެޓިކް ފިޓިންގސް ބޭނުންކުރުމުގެ ފައިދާތައް
08-24 އަށް
ކުއިކް ކަނެކްޓް ނިއުމެޓިކް ފިޓިންގސްގެ ފައިދާކުއިކް ކަނެކްޓް ނިއުމެޓިކް ފިޓިންގްސް އިން ރައްކާތެރިކަން އިތުރުކުރުންކުއިކް ކަނެކްޓް ނިއުމެޓިކް ފިޓިންގސްގެ ވަރސައިޓިލިޓީކުއިކް ކަނެކްޓް ނިއުމެޓިކް ފިޓިންގސްގެ ޚަރަދު ކުޑަވުންކުއިކް ކަނެކްޓް ނިއުމެޓިކް ފިޓިންގސް އިން ރަނގަޅު ޕާފޯމަންސްނިއުމެޓިކް ސިސްޓަމްތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންކުރެއެވެ
ނިއުމެޓިކް ސިސްޓަމަށް ރަނގަޅު އެއަރ ފިޓިންގ އެއް ހޮވުން
08-24 އަށް
ނިއުމެޓިކް ސިސްޓަމްތައް ދެނެގަތުންއެއަރ ފިޓިންގސްގެ ބާވަތްތައްއެއަރ ފިޓިންގސް ހޮވުމުގައި ވިސްނަންޖެހޭ ކަންތައްތައްއެއަރ ފިޓިންގސް އިންސްޓޯލްކޮށް ބެލެހެއްޓުން ނިއުމެޓިކް ސިސްޓަމްގައި އެންމެ ރަނގަޅު ފައިދާއެއްވުންނިއުމެޓިކް ސިސްޓަމްތަކަކީ މެޝިނަރީތަކަށް ކަރަންޓް ދިނުމާއި ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އެކި ސިނާޢަތްތަކުގައި ގިނައިން ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ.އެމީހުން ބަރޯސާވަނީ ކޮމްޕްރެސް އަށެވެ
ނިއުމެޓިކް ފިޓިންގސްގެ އަސާސްތައް ދެނެގަތުން: ފުރިހަމަ ގައިޑެއް
08-24 އަށް
އިތުބާރު ހުރި އަދި ވަރުގަދަ ނިއުމެޓިކް ސިސްޓަމެއް އުފެއްދުމުގައި ނިއުމެޓިކް ފިޓިންގްސް އަކީ ވަރަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ އެއްޗެކެވެ.އެއީ އެކި ނިއުމެޓިކް ޑިވައިސްތަކާއި ކޮންޓްރޯލް އެލިމެންޓްތައް ގުޅުވައިދޭ ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ކޮމްޕޯނެންޓްތަކެއް ކަމުން، އެތަކެތި އެއްކޮށް އެއްވެސް ދަތިކަމެއް ނެތި މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އެވެ.މި ފުރިހަމަ ގައިޑްގައި އަޅުގަނޑުމެން ނިއުގެ ތަފާތު ވައްތަރުތައް ހޯދާނަމެވެ
2019 ޕީޓީސީ
11-06
އަޅުގަނޑުމެން ނަގަނީ ޕީޓީސީ ޝަންހާއީގައި ބައިވެރިވާށެވެ
މެޓަލް ނިއުމެޓިކް ފިޓިންގސް އަށް %100 ޓެސްޓް ހެދުން
05-29 އަށް
މެޓަލް ނިއުމެޓިކް ފިޓިންގސް އަށް %100 ޓެސްޓް ހެދުން
އެއީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި، ނިއުމެޓިކް ފިޓިންގސް ވިއްކުން ފުޅާކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމާޒެވެ
05-29 އަށް
އެއީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި، ނިއުމެޓިކް ފިޓިންގސް ވިއްކުން ފުޅާކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމާޒެވެ
ޗައިނާގެ އާ އަހަރަށް ފަހު ނިއުމެޓިކް ފިޓިންސް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އެބަދެ އެވެ.
02-15 އަށް
ޗައިނާގެ އާ އަހަރަށް ފަހު ނިއުމެޓިކް ފިޓިންސް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އެބަދެ އެވެ.ސްޓެއިންލެސް ސްޓީލް ފިޓިންގްސް އާއި ބެހޭގޮތުން، އެއީ ވެސް ލިބެން ހުރި އެއްޗެހިތަކެކެވެ
ފެއާއަށް ނިއުމެޓިކް ފިޓިންގްސް ތައްޔާރުވެފައިވެ އެވެ
10-11
ކަސްޓަމަރުންގެ އޯޑަރުން ބައެއް ތަކެތި ނަގައި، އެއީ މަގުބޫލު އަދި ތަމްސީލު ކުރެވޭ އެއްޗެހިކަން ޔަގީން ކުރަން ޖެހެ އެވެ

އެއަރ ބްލޯ ގަންސް&ޓިއުބް ސީރީޒް

ނިއުމެޓިކް މެޓަލް ފިޓިންގސް

ނިއުމެޓިކް ކުއިކް ކަޕްލަރސް

ކޮންޓެކްޓް އަސް

ފޯނު: +86-13968261136
      +86-18258773126
އީމެއިލް: Reayon@rypneumatic.com
އިތުރުކުރުން: ނަންބަރު 895 ޝިޖިއާ ރޯޑް، ޒޮންގްހާން ސްޓްރީޓް، ސިކްސީ، ނިންގްބޯ، ޒެޖިއަންގް، ޗައިނާ